Höstmöte 2023

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Härmed kallas alla medlemmar i Gräppås Golfklubb till Höstmöte

Tid: onsdag den 29 november 2023 kl.19.00

Plats: Gräppås Golfklubb

Förslag till föredragningslista

1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd för mötet
3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4 Fastställande av föredragningslista
5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
7 Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för
kommande verksamhets- och räkenskapsåret

8 Stadgeändringar, anpassning av föreningens stadgar till ny mall från Svensk Golfförbundet.

9 Val av
a fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
b klubbens ordförande för en tid av ett år
c ledamöter i styrelsen
d en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
e tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11 Övriga frågor (information och diskussion)
12 Avtackningar
13 Mötets avslutande

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större särskild vikt för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmöte.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmöte. Styrelsen skall till årsmöte avge skriftligt yttrande över motionen.

Höstmöteshandlingar finns tillgängliga på www.grappasgk.se senast den 22 november.

Obs! Ni anmäler er till mötet via GIT, som en tävling, och vi bjuder på kaffe och bulle.

Välkommen!
Styrelsen Gräppås Golfklubb