Seniorkommittén

Verksamhetsplan

Bakgrund

Den tävlingsverksamhet som anordnats enligt uppdrag från Gräppås.

Golfklubbs styrelse (GsGK) efter Höstmötet -22 har till största delen kunnat genomföras med löpande starter/ shotgunstart på båda banorna.

Den sociala träffpunkten och gemenskapen vid start och efter spelet, vid prisutdelning och i samband med gemensam lunch har delvis kunnat återfås och då även varit till gagn för vår krögare.

Den stora ökning som märktes av under 2021–22 har klingat av något på 18-hålsbanan och många har troligen fortsatt spela andra typer av coronaanpassad golf i nya grupperingar efter tävlingen eller rent av återgått i arbete. Minskningen är dock marginell.

Dock har vår verksamhet på 9-hålsbanan fortsatt att öka under året. Vi har kunnat genomföra planerade tävlingar under året och samtliga Matchutbyten. Tyvärr tvingades vi inställa årets ”Hemliga Resa” p.g.a. för få anmälda.

Verksamhetsplan

Under 2024 hoppas vi kunna fullfölja våra olika tävlingar för klubbens seniora medlemmar (50+) från slutet av april till början av november på båda banorna, i enlighet med den inriktning som styrelsen tidigare pekat ut.

Viktigt är att vi framgent kan spela med s.k. anpassad shotgunstart, vilket ger stora fördelar. Detta kan genomföras på samma sätt som tidigare år med shotgunstart (trots hänsyn taget till seriespels-arrangemang). Vi räknar med att genomföra ca 20 ”oldtimerstävlingar” på vardera banan som kategorispel, 3–4 sommartävlingar i VSOP-form per bana samt en månads (5st) ”Sendragettävlingar” per bana på hösten, (ca 56 totalt som tidigare) innan vi avslutar 2024 med Lusse-golfen/promenaden.

Vi räknar med att som tidigare spela shotgunspel (05.00-12.00) resp (0930–1100) på måndag-förmiddagar och hoppas kunna erbjuda spel för cirka 125 – 130 deltagare per måndag.

Utöver denna verksamhet avser vi att som tidigare arrangera visst matchutbyte med en annan klubb och därutöver en hemlig utfärd. Vidare hoppas vi erbjuda våra deltagare en regelutbildning som uppfräschning vid våruppstartsmötet med hjälp av Regelkommittén, samt erbjuda dem som brukar ställa upp som tävlingsfunktionärer en möjlighet att delta i en anpassad tävlingsledarutbildning inom

klubben. Även en särskild Git-utbildning finns i planeringen. Utöver detta kommer vi att se över kompetens och arbetsuppgifter inom vår kommitté och eventuellt anpassa kostnader och priser i linje med övriga kommittéer.

Kommittén har under året bestått av 10 ideellt arbetande medlemmar som har delat upp tävlings-ansvar. Gruppen avses träffas månadsvis.

Vad gäller budget för kommitténs verksamhet avses den inte belasta GsGKs ekonomi utan bygger på att intäkter och utgifter för seniorverksamheten balanseras. Budgeten bör därför utformas som under föregående år vad gäller uppdelning på kostnadsställen och undergrupper enligt övergripande

budgetförslag nedan.

/Seniorkommittén Bengt Asplund ordförande

Bengt Asplund
Ordförande

Inga-Lill Jedenberg
Vice Ordförande

Birgitta Dönges
Ledamot

Birgitha Olsson
Ledamot

Kjell-Åke Tångefjord
Ledamot

Staffan Rosander
Ledamot

Ann Kristin Strömberg
Ledamot

Pelle Pettersson
Ledamot

Gunilla Clase
Ledamot

Jonny Brorsson
Ledamot

Jan Erlandsen
Ledamot

För kontaktinfo. sök i Medlemsmatrikeln