Verksamhetsplan

SENIORKOMMITTÉN

________________________________________________________

Under 2023 hoppas vi kunna fullfölja våra olika tävlingar för klubbens seniora medlemmar (50+) från slutet av april till början av november på båda banorna, i enlighet med den inriktning som styrelsen tidigare pekat ut.

Viktigt är att vi framgent kan spela med s.k. anpassad shotgunstart, vilket ger stora fördelar. Detta kan genomföras på samma sätt som tidigare år med inslag av vissa andra tävlingsformer. (med hänsyn taget till seriespelsarrangemang)

Vi räknar med att genomföra ca 20 ”oldtimerstävlingar” på vardera banan som kategorispel, 3-4 sommartävlingar i VSOP-form per bana samt en månads (5st) ”Sendragettävlingar” per bana på hösten, (ca 56 st totalt som tidigare) innan vi avslutar 2022 med Lusse-golfen/promenaden.

Vi räknar med att som tidigare spela på måndagsförmiddagar och hoppas kunna erbjuda spel för cirka 125 – 130 deltagare per måndag.

Utöver denna verksamhet avser vi att som tidigare arrangera visst matchutbyte med en annan klubb och därutöver en hemlig utfärd.

Vidare avser vi erbjuda våra deltagare en regelutbildning som uppfräschning vid våruppstartsmötet med hjälp av Regelkommittén, samt erbjuda dem som brukar ställa upp som tävlingsfunktionärer en möjlighet att delta i den planerade men under året uppskjutna tävlingsledarutbildningen inom klubben. Även en särskild GIT-utbildning finns i planeringen.

Utöver detta kommer vi att se över kompetens och arbetsuppgifter inom vår kommitté och eventuellt även anpassa kostnader och priser i linje med övriga kommittéer.

Kommittén har under året bestått av 9 ideellt arbetande medlemmar som har delat upp tävlingsansvar mm.  Gruppen har träffats månadsvis.

4 personer i Seniorkommittén tackar vid årsskiftet för sig och har under hösten kompletterats med 4 inkommande kommittéledamöter varav en kommer att föreslås styrelsen som förslag till ny ordförande.

Vad gäller budget för kommitténs verksamhet avses den inte belasta Gräppås GKs ekonomi utan bygger på att intäkter och utgifter för verksamheten balanseras.

Budgeten bör därför utformas som under föregående år vad gäller uppdelning på kostnadsställen och undergrupper enligt övergripande budgetförslag nedan.

/För Seniorkommittén (Srk) Manne Helgegren, avgående ordf. Srk.