Spelrätter

Spelrätt - rätten för person eller företag att spela
på golfbanan
Spelrättsbevis - kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja
golfbanan mot att du årligen betalar
av årsmötet beslutade avgifter
Avgift för spelrättsbevis - den avgift du betalar för ett
spelrättsbevis
Spelavgift - den del av årsavgiften som du betalar
för att få spela på banan
Medlemsavgift - den del av årsavgiften som du betalar
för medlemskapet i golfklubben
Hyresmedlem - medlem som under ett år hyr spelrätts-
bevis av medlem eller av klubben.

I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite förvirring då det är många som har rätt att spela på en golfbana förutom de som innehar ett spelrättsbevis.
Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.

Om du som spelrättsinnehavare av någon anledning inte själv vill nyttja din spelrätt så har du möjlighet att hyra ut den. Under perioden du hyr ut din spelrätt har du själv ingen spelrätt utan betalar bara en medlemsavgift.
Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Det räknas som personlig tillgång och inkomstskattelagens 52: a Kap. är tillämplig. Om du säljer ett spelrättsbevis och det sammanlagda värdet av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du synonymt heller inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång.