Spelrättsbestämmelser

Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Gräppås Golfklubb.

Spelrättsbevis i Gräppås GK (nedan kallad klubben) måste förvärvas av fysisk person som önskar och beviljas Premium, Vardag eller Gräppås Lilla medlemskap i klubben, och är personligt. Innehavare av spelrättsbevis måste vara medlem i klubben och har där de rättigheter och skyldigheter som ankommer medlem enligt stadgarna, se särskilt §§10-13.

Innehavare som vill överlåta spelrättsbevis är skyldig att hembjuda spelrättsbeviset till klubben, som har förköpsrätt. Hembud ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse med hembudsskyldighet”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelrättsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade medlems- och spelavgifter.

- Om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

- driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in och

- skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet varvid stadgarna §11 skall beaktas.

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person med verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret och beviljas medlemskap i klubben. Vid upplåtelse av spelrätt är spelrättsinnehavaren skyldig att till klubben betala beslutad medlems- och spelavgift för Premium medlemskap. Den som hyr spelrätt av medlem betalar överenskommen avgift för hyra direkt till upplåtaren. Den som hyr spelrätt betalar därutöver beslutad medlemsavgift till klubben. Den medlem som upplåter sin spelrätt registreras som uthyrare under hyresperioden, vilket innebär ett icke aktivt golf-id. Den till vilken upplåtelse sker:

-skall kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrättsbevis” - som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.

-får inte vidareupplåta sin rätt.

Spelrättsbevis får, utan att först hembjudas till klubben, övergå genom arv eller testamente.

Spelrättsbevis får också övergå till släkting i rätt upp- eller nedstigande led, make, makes avkomling, syskon eller syskons avkomling eller till sådan sambo som bor samman med innehavaren under äktenskapsliknande förhållanden, utan att först hembjudas till klubben.