Tävlingsbestämmelser

Samtliga tävlingar spelas enligt ”Regler för Golfspel 2023”, Spel- och tävlingshandboken, kap. 1, SGF: generella tävlingsregler samt klubbens lokala och tillfälliga lokala regler, vilka finns publicerade på www.grappasgk.se och på informationstavlan vid klubbhuset.

Tävlingsklasser:

Enligt tävlingsinbjudan.
Om färre än två spelare (singel) eller två (par) anmäls till tävling i en klass, ingår dessa istället i första hand i tävlingsklass med närmast lägre hcp.

Anmälan:

Anmälan kan göras via www.golf.se. Genom att anmäla dig till tävling accepterar du att ditt namn får publiceras på webben.

Anmälningsavgift:

Tävlingsavgiften enligt inbjudan, samt tävlingsgreenfee för de medlemmar och gäster det berör, skall betalas i samband med anmälan på www.golf.se. Introduktionskort, greenfeecheckar och andra avtal kan inte användas.

Överanmälan:

Enligt tävlingsinbjudan.

Efteranmälan:

Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.

Återbud:

Återbud efter anmälningstidens utgång, till tävlingsledningen eller till kansliet, befriar ej från betalning av anmälningsavgift. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud med godtagbara skäl uteblir från start i tävling rapporteras till sin hemmaklubb.

Spelform:

Enligt tävlingsinbjudan.

Speltempo:

Den maximalt tillåtna tiden för att spela färdigt 18 hål på Gräppås GK är 4 tim. och 23 min. eller den på scorekortet angivna tiden för varje hål. Den första grupp som startar anses vara ”out of position” om, vid något tillfälle under ronden, gruppens sammanlagda tid överskrider tiden som tillåts för det antal hål som spelats. Varje grupp som följer därefter anses vara ”out of position” om den är mer än startintervallet bakom gruppen framför dem.
Plikt för brott mot den lokala regeln efter TL/domares förfarande enligt ”Grupp out of position” (8K-2):
• Plikt för första brottet: ett slags plikt
• Plikt för andra brottet: allmän plikt som läggs till utöver plikten för det första brottet
• Plikt för det tredje brottet: diskvalifikation

Startlista:

Startlista redovisas på www.golf.se.

Resultatlistor:

Resultatlista redovisas på www.golf.se. Vid lika resultat gäller HCP alt. SHCP före den matematiska metoden och därefter lottning.

Scorekort:

Scorekorten skall avhämtas hos tävlingsledningen senast 20 minuter före starttid. Om så icke sker riskera man att uteslutas ur tävlingen och att platsen besätts av spelare anmäld på reservlista. Snarast efter avslutad tävlingsrond skall signerat och korrekt ifyllt scorekort inlämnas till tävlingsledningen. Resultatredovisning och prisutdelning blir annars onödigt fördröjd. Dessutom kan vederbörande bli diskvalificerad.

Prisutdelning:

Prisutdelning sker som regel klassvis snarast efter det att sista boll i respektive tävlingsklass kommit in. Spelare som personligen inte kan närvara måste meddela tävlingsledningen namn på ombud. Finns ingen på plats går priset tillbaka till klubben. Som ombud räknas varken Tävlingsledning/funktionärer eller klubbhuspersonal.

Avbryta tävling:

Tävlingen kan avbrytas av ansvarig tävlingsledare/domare eller banchef i samråd med ansvarig tävlingsledare/domare. Tävlingsledningen avbryter spelet genom ljudsignal med siren. Spelarna avbryter då spelet enligt regel 5.7b. Förfarande när spelet avbryts av tävlingsledningen. När spelet avbryts av tävlingsledningen på grund av hotande fara (omedelbart avbrott) måste alla spelare genast avbryta spelet och får inte slå något ytterligare slag innan tävlingsledningen återupptar spelet. När spelet avbryts av tävlingsledningen för ett normalt avbrott (t.ex mörker eller ospelbar bana) och spelarna i en match eller grupp (boll) befinner sig mellan spelet av två hål, får de inte återuppta spelet innan tävlingsledningen beordrar detta. Om de har påbörjat spelet av ett hål får de avbryta spelet omedelbart eller fortsätta spelet av hålet, förutsatt att de gör detta utan dröjsmål. Om spelarna väljer att fortsätta spelet av hålet får de avbryta spelet innan hålet är avslutat. I varje fall måste spelet avbrytas efter att hålet är avslutat.

För att avbryta spelet används följande signaler:
1. En lång ljudsignal med siren: Avbryt spelet omedelbart
2. Tre signaler med siren, upprepade gånger: Avbryt spelet
3. Två korta signaler med siren upprepade gånger: Återuppta spel

Spelarna måste återuppta spelet när tävlingsledningen har beordrat att spelet skall återupptas. Plikt för brott mot regel 5.7b, diskvalifikation.

För sen ankomst:

Om spelaren anländer till den plats där han skall starta, beredd att slå ut, inom fem minuter efter utsatt tid gäller följande:

I slagspel: Allmän plikt.
I matchspel: Förlust av det första hålet.

Plikt för ankomst senare än fem minuter, Diskvalifikation.

Persontransport:

För att få använda persontransportmedel skall särskilt tillstånd innehas för samtliga tävlingar på klubben. Särskilt tillstånd medges enligt följande: Läkarintyg tillsammans med skriftlig dispens av klubbstyrelse. Giltighetstiden bör överstämma med giltighetstiden på läkarintyg.

Avståndsmätare:

En spelare får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd, om inte annat sägs i villkoren för en tävling, vid allt spel på banan. Om spelaren under den fastställda ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t.ex. lutning, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 4.3a, för vilken plikten vid första regelbrottet genom en enstaka handling eller flera sammanhängande handlingar är allmän plikt. Plikt för andra regelbrottet utan samband med det första regelbrottet är diskvalifikation.

Övriga bestämmelser:

Regelbok, greenlagare och klocka skall kunna uppvisas. Golfskor skall vara med softspikes eller motsvarande.

Plikt för brott mot tävlingsregler:

Matchspel: Förlust av hålet, dock högst två hål per rond.
Slagspel: Allmän plikt för varje hål – dock högst fyra slag.

Lokala regler:

Se anslagstavlan på Gräppås GK eller på klubbens hemsida. www.grappasgk.se
Plikt för brott mot lokala regler:
Matchspel: Förlust av hålet.
Slagspel: Allmän plikt.

Tävlingar i GGF/SGF:s eller annan regi:

Klubben följer respektive anordnares tävlingsbestämmelser.